O mnie

Cześć! Jestem Nata­lia i stwo­rzy­łam swoje alter ego.

Opty­ma­li­za­torka to kobieta, która zawsze wie, jakie rze­czy przyniosą naj­lep­sze rezul­taty i gdzie tkwi nie­od­kryty poten­cjał warty wyko­rzy­sta­nia. Dąży do naj­lep­szego (opty­mal­nego) roz­wiązania­. Testuje, spraw­dza, wyciąga wnio­ski i działa dalej. Nie pod­daje się, kiedy coś dzieję się „nie tak”. Prze­cież wszystko i tak zmie­rza do tego, by osią­gnąć suk­ces.

Czy to jestem ja? Być może kie­dyś nią będę. Wie­rzę, że każda z nas może nią być, tylko trzeba odkryć, co, jak i dla­czego chcesz opty­ma­li­zo­wać.

Drogą, którą ja wybra­łam, to edu­ko­wa­nie i wpły­wa­nie na innych. Kiedy mogę prze­ka­zać komuś wie­dzę, moty­wo­wać go do dzia­ła­nia, poznać, gdzie tkwi jego poten­cjał, to czuję się szczę­śliwa. Na tyle szczę­śliwa, że nawet zmy­wa­nie mnie uszczę­śli­wia, bo mam w sobie tyle pozy­tyw­nej ener­gii. Czuję wtedy, że Opty­ma­li­za­torka w głębi mnie się uśmie­cha. Jest zado­wo­lona, bo poma­gam komuś opty­ma­li­zo­wać jego dzia­ła­nia i tym samym roz­wi­jam sie­bie.

Ale nie zawsze tak było. Bo w nie­któ­rych oko­licz­no­ściach moja Opy­ma­li­za­torka była stłu­miona. Pra­co­wa­łam w miej­scach, gdzie wiele osób chcia­łoby się zna­leźć. W dziale mar­ke­tingu naj­więk­szej szkoły tańca w mie­ście woje­wódz­kim, potem w agen­cji mar­ke­tin­go­wej. Orga­ni­zo­wa­łam pokazy, lek­cje tańca, pro­wa­dzi­łam fan­page (w szczy­to­wym momen­cie ok. 10 firm), pisa­łam tek­sty. Wszy­stko było świet­nie, jak dla mło­dej dziew­czyny po Zarzą­dza­niu. Ale czu­łam, że to nie jest TO.

Cza­sami musia­łam dzia­łać wbrew Opty­ma­li­za­torce. Coś mogłoby być lep­szym roz­wią­za­niem, ale bra­ko­wało chęci, zapału, budżetu. Jestem bar­dzo wdzięczna za doświad­cze­nia (w tym te zawo­dowe), jakie spo­tkały mnie w życiu. Ale czas, aby Opty­ma­li­za­torka zaczęła się uśmie­chać.

Dla­tego zapra­szam Cię, aby­śmy mogły razem dążyć do bycia lep­szymi w tych naszych wybo­rach. Sta­ram się dać Wam wie­dzę z mar­ke­tingu, copyw­ri­tingu i dużą dawkę moty­wa­cji do odkry­cia swo­jego poten­cjału.